Gastouder Buitelaar

Klachten

Als u een opmerking heeft, ook al vindt u het moeilijk om het te zeggen: zeg het toch. Samen willen we ervoor zorgen dat uw kind een leuke tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw opmerkingen - positief en negatief - op prijs.

Bent u echt ontevreden over de opvang, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw gastouderbureau. Ook voor kleine twijfels kunt u bij deze terecht (opvangbegeleider). Meer informatie hierover, vindt u op uw persoonlijke pagina of bij de gastouderbureaus.

Privacy

Gastouder Buitelaar, gevestigd aan Burgemeester Everwijn Langeplein 14, 3951 BX te Maarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Contact

 • Mevr. van Oostrom-Buitelaar is de functionaris gegevensbescherming van gastouder Buitelaar, zij is te bereiken via info@gastouderbuitelaar.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gastouder Buitelaar verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Namen van de ouders.
 • Adres.
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummers.
 • Email.
 • Namen van het/de kind(eren).
 • Geboortedatum van het/de kind(eren).
 • Opvangtijden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gastouderbuitelaar, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Gastouder Buitelaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
 • Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
 • Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
 • Het verspreiden van de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastouder Buitelaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouder Buitelaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

Gastouder Buitelaar maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen, zodat ouders weten wat er gebeurd en wat kinderen beleven. Dit biedt ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Bij inschrijving bij Gastouder Buitelaar zal een foto en video toestemmingsformulier worden verstrekt en daarop geven ouders aan waar zij toestemming voor geven. Het is de ouders niet toegestaan foto’s (openbaar) te delen met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Gastouder Buitelaar maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gastouder Buitelaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gastouderbuitelaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouder Buitelaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouder Buitelaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gastouderbuitelaar.nl